E-mail: hok@deajkhok.hu | DE Kassai úti Campus - JA-ÁJK épület - C/214
Gyakori Kérdések

Íme a leggyakoribb kérdések, amiket feltesztek nekünk

Az alábbi oldalon összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket, amiket feltesztek nekünk. Ha ezek átolvasása után még mindig maradt kérdésed, tedd fel nekünk bátran elérhetőségeink valamelyikén és mi rövid időn belül válaszolunk rá!


A hallgató a vizsgára a tanulmányi rendszeren keresztül jelentkezhet. A vizsgára való jelentkezés a vizsgát megelőző munkanap déli 12 óráig a vizsgáról való lejelentkezés pedig a vizsgát megelőző munkanap 0.00 óráig lehetséges. Ha a hallgató vizsgára való jelentkezését törölte, már csak olyan vizsgaidőpontokra jelentkezhet át, ahol van szabad férőhely. Vizsgahalasztások miatt az oktató nem köteles újabb vizsga- időpontot megjelölni.
Az alábbi linkre kattintva megtudhatod, hogy adott Tanszék adminisztrátorai mikor tartanak ügyfélfogadást:
http://jog.unideb.hu/tanszekek
A vizsgaidőszakon kívül vizsgát tenni nem lehet (kivéve: a kedvezményes vizsgarendes, valamint a dékáni méltányossági vizsga). A hallgató tanulmányai során egy alkalommal élhet a dékáni méltányossági engedély lehetőségével. Ennek tényét az elektronikus tanulmányi rendszerbe is be kell vezetni. A hallgató tanulmányai során egy alkalommal jogosult dékáni méltányossági vizsgát tenni, mely az adott félévben a vizsgaidőszakon túl letehető első vagy második vizsgaismétlésre szólhat. ( B, C vizsgalehetőségekre)
A hallgató minden félév elején – a második oktatási hét végéig – az elektronikus nyilvántartó rendszerben köteles nyilatkozni arról, hogy tanulmányait folytatja (aktív félév) vagy passzív félévet vesz igénybe. Passzív félévnek minősül az is, ha a hallgató nem jelentkezik be az adott félévre. A hallgató a megkezdett aktív félév helyett félévhalasztást, passzív félévet vehet igénybe, ha a képzési időszak megkezdését követően egy hónapon belül, de legkésőbb őszi félév esetén október 14-ig, illetve tavaszi félév esetén március 14-ig kérelmezi tanulmányainak halasztását.
Ha a hallgató ezen időpontig nem kéri tanulmányainak szünetelését (nem kéri passzív félév igénybevételét), az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt foglalkozáson, és nem tesz eleget egyetlen tanterv tanulmányi követelményeinek sem, továbbá a magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy a képzési szerződésben foglalt kötelezettségeket keletkeztet a tanulmányi kö- telezettségei teljesítésére tekintet nélkül.
A passzív félévek száma nem haladhatja meg a képzési idő felét (páratlan féléves idejű képzéseknél felfelé kerekítve) Méltánylást érdemlő esetben a dékán egy fél- évvel meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Ezen belül az összefüggő passzív fél- évek időtartama nem haladhatja meg a két félévet. A dékán a hallgató kérelmére engedélyezhet két félévnél hosszabb összefüggő időtartamot is, ha a hallgató szü- lés, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt önhibáján kívül nem tud eleget tenni tanulmányi kötelezettségének.
Írásbeli vizsga esetén: - A dolgozatok javítását és az érdemjegyek tanulmányi rendszerben történő rögzítését a megíratást követő öt munkanapon belül el kell végezni. Ha a vizsgadolgozat írása és a vizsgaidőszak utolsó napja között kevesebb mint öt nap van hátra, a javítást és az érdemjegy tanulmányi rendszerbe történő bevezetését legkésőbb a vizsgaidőszakot követő első munkanap 12 óráig el kell végezni. - Az érdemjegy utólagos ellenőrzésére a dolgozat szolgál, amelyen az értékelésnek, valamint az értékelő nevének és aláírásának szerepelnie kell, és amelyet az oktató a következő vizsgaidőszak kezdetéig köteles megőrizni. - Az oktató előre meghatározott és közzétett időpontban a hallgatói dokumentumba/kurzusteljesítési lapra beírja az érdemjegyet és aláírja azt.
A vizsgakurzus: azon hallgatók számára biztosított vizsgalehetőség, akik már korábban teljesítették adott tárgyból a vizsgára bocsátás feltételeit, de nem vizsgáztak, vagy a vizsgájuk sikertelen volt. A vizsgakurzus keretében meghirdetett tantárgyak esetében tanórák nem kerülnek meghirdetésre.
Nappali tagozaton a Debreceni Egyetem hagyományos képzésű (egyetemi, főiskolai) szakokon részt vevő hallgatóinak – kivéve az GVK, a MÉK és a ZK hallgatóit – négy féléven keresztül, alapképzésben (BSc, BA) részt vevő hallgatóinak –kivéve a ZK hallgatóit – két féléven keresztül, mesterképzésben (MSc, MA) résztvevő hallgatóinak egy féléven keresztül, az osztatlan képzésben részt vevő hallgatóinak három féléven keresztül heti két óra testnevelési foglalkozáson való részvétel kötelező.
Tanulmányi Bizottság- DE-ÁJK Oktatási Dékánhelyettes - HÖK - HÖK Tanulmányi Alelnök – DEHÖK – DEHÖK Oktatási- és Tanulmányi Alelnök
Egy tanóra időtartama 50 perc.
A hallgató a tárgyak felvételét kivételes esetben, eljárási díj fizetése ellenében, a szorgalmi időszak negyedik hetének végéig módosíthatja.
A félévre esedékes költségtérítési díj/önköltség előírt határidőre történő befizetésének elmulasztása esetén a hallgató nem kezdheti meg vizsgáit az adott félévben.
A vizsgaidőszak végét követő két héten belül a hallgató a tanulmányi rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért felelős oktató- nál/egységnél kifogással élhet. A kifogásolt érdemjegyet a hagyományos leckekönyvbe, a hallgatói dokumentumba/kurzusteljesítési lapra,, illetve a vizsgalapra, a dolgozatra írt jegy alapján - ha a kifogás jogosságáról meggyőződtek – javítani kell. (7) Ha a hallgató kifogását a kurzusért felelős oktató/egység nem találja alaposnak, és ezért elutasítja, e döntés ellen a hallgató első fokon a kari Tanulmányi Bizottsághoz, másodfokon a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhat.
A vizsgáról való távolmaradás nem eredményez elégtelen (1) érdemjegyet és utóvizsgát, azonban az igazolatlan távolmaradás a vizsgalehetőségek számát csökkenti.
Az oklevél kiadásának feltétele államilag elismert, középfokú, C típusú nyelvvizsga letétele.
A tantárgyelfogadási kérelmek a szorgalmi időszak kezdetéig a Tanulmányi Osztályon nyújthatók be.
Az írásbeli évközi számonkérések és vizsgák esetén a hallgatónak joga van megtekinteni a kijavított és leosztályozott dolgozatát.
Természetesen névtelen észrevételed, megjegyzésed is szívesen fogadjuk. Weboldalunk Kapcsolat menüpontjában tudsz nekünk írni névtelenül az űrlapon keresztül. A levél elküldéséhez szükséges a név és email cím megadása, így ebben az esetben itt ne valós adatokat adj meg. Így felvetésedet megvizsgáljuk, de lévén, hogy névtelenül küldted, közvetlenül reagálni számodra nem tudunk.Irodánk nyitva tartása

Lépj kapcsolatba velünk!

Bármilyen kérdésed, kérésed, problémád van, fordulj hozzánk bizalommal!

A kapcsolat menüpontban található űrlapon akár név nélkül is megírhatod észrevételed!

DE Kassai úti Campus | ÁJK épület | C/214 iroda

hok@deajkhok.hu